Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan kata

1. sesuatu yang diucapkan (dituturkan), cakap, ujar: orang yang angkuh itu juga biasa mengeluarkan ~ yang kesat kepada mereka; 2. (Lin) gabungan atau kesatuan bunyi yang mengandungi atau menyampaikan pengertian (makna) tertentu
ilmu bentuk ~ pengetahuan bukan bentuk kata (bukan awalan, akhiran, dll)
suku ~ (Lin) satuan (unit) bunyi yang terdiri daripada satu vokal sahaja atau daripada vokal yang didahului atau diikuti oleh konsonan (atau didahului serta diikuti oleh konsonan) dan merupakan bahagian daripada sesuatu kata: ada empat suku ~ pada perkataan hulubalang; ~ adat peribahasa yang berkaitan dengan adat
~ akar (Lin) bentuk dasar dalam sesuatu kata yang boleh merupakan morfem bebas seperti anak dalam beranak, atau morfem terikat seperti jerumus dlm terjerumus
~ alu-aluan ucapan (kata-kata) sbg menyambut kedatangan seseorang ke sesuatu majlis dsb (penerbitan sesebuah buku dsb)
~ ambilan kata yang diambil daripada bahasa asing, kata pinjaman
~ bantu (Lin) jenis perkataan kecil yang biasanya bersambung pada kata lain (seperti kah, lah, pun, dll), partikel
~ bantu bilangan (Lin) kata yang membantu kata bilangan, penjodoh bilangan seperti bilah, buah, ekor, helai, keping, orang, pucuk, dll
~ basi ungkapan dll yang (sudah) selalu benar digunakan
~ benda ark = ~ nama; ~ bilangan kata yang menyatakan banyaknya benda
~ bulat persetujuan penuh, persetujuan sebulat suara
~ dasar = ~ pokok kata yang menjadi pokok daripada kata terbitan (kata tanpa imbuhan seperti pandang, gelisah, kuat, dll)
~ depan Id = ~ penghubung; ~ dua pernyataan terakhir oleh sesuatu pihak yang mengemukakan tuntutan (syarat dsb) yang mesti diterima oleh pihak lain yang terlibat dalam pertikaian (perundingan dsb) dengannya (dengan ugutan atau implikasi bahawa kalau tidak diterima oleh pihak yang lain itu akan menimbulkan peperangan, akibat buruk, dll)
~ entri = ~ masukan; ~ ganti (Lin) kata yang menjadi ganti kepada kata nama (dan menunjukkan atau merujuk kepada orang, haiwan atau sesuatu, misalnya dia, ia, mereka)
~ hati a) gerak hati, perasaan yang timbul dalam hati
b) angan-angan (dalam hati)
~ hikmat = ~ pujangga perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi
~ hubung (Lin) kata yang gunanya (fungsinya) menghubungkan dua kalimat (perkataan, rangkai kata, dsb), mis kerana dan supaya, sendi kata
~ jadian = ~ terbitan; ~ keadaan ark = ~ sifat; ~ kerja (Lin) kata yang menyatakan sesuatu perbuatan
~ kerja pasif (Lin) bentuk kata kerja (seperti dipukul, ditangguhkan, kehujanan, dll) yang menyatakan bahawa pokok kalimatnya menderita sesuatu perbuatan (menjadi objek atau penyambut kepada kata kerja)
~ keterangan (Lin) kata yang menerangkan sesuatu kata
~ laluan a) (Komp) gabungan huruf atau nombor yang membentuk kod unik yang perlu dimaklumkan kepada sistem sebelum pengguna boleh mengakses sumber sistem
b) kata, ungkapan dsb rahsia yang dijadikan sbg pengenalan diri untuk memasuki sesuatu tempat, menganggotai sesuatu pertubuhan dsb
~ lawan = ~ berlawan kata yang berlawanan ertinya (seperti besar dgn kecil, kuat dgn lemah, dll)
~ majmuk (Lin) kata yang merupakan gabungan atau rangkaian dua perkataan atau lebih yang dianggap sbg satu unit dan mempunyai satu pengertian (mis bumiputera, papan hitam, dll)
~ masukan kata atau ungkapan utama yang terkandung dalam sesebuah kamus, biasanya menurut urutan abjad yang ditakrifkan atau diberi keterangan tentang maknanya dll
~ membazir (mubazir) kata yang tidak perlu turut digunakan kerana makna yang dimaksudkan telah jelas dalam perkataan lain
~ nama (Lin) kata yang merujuk kepada orang, tempat atau benda, antaranya termasuk kata nama am dan kata nama khas
~ nama am (Lin) kata yang merujuk kepada benda, orang atau konsep yang umum, mis jalan, guru dan kegemilangan; ~ nama khas (Lin) kata yang merujuk kepada orang, tempat benda yang khusus, mis Kuala Lumpur dan Muhammad; ~ nista kata-kata yang mencerca atau mencaci (sumpah seranah)
~ orang cakap orang, khabarnya
~ pemutus (putus, pasti) kata yang menentukan (memutuskan atau memastikan) sesuatu perkara (seperti pertunangan dll)
~ pendahuluan = ~ penghantar (pengantar) kata alu-aluan untuk sesebuah buku dll, mukadimah
~ penghubung = ~ perangkai kata hubung
~ pinjaman kata yang telah digunakan (terserap) di dalam sesuatu bahasa tetapi berasal daripada bahasa lain
~ pokok = ~ dasar; ~ pujangga = ~ hikmat; ~ sambutan ucapan (kata-kata) untuk mengalu-alukan kedatangan seseorang
~ sandang kata yang bertugas untuk menentukan supaya sesuatu kata menjadi kata nama seperti sang, si
~ sasulan kesilapan menggunakan sesuatu kata bagi kata yang lain yang hampir sama bunyinya
~ seasal kata-kata dalam berbagai-bagai bahasa yang sama asalnya
~ sebunyi (Lin) kata-kata yang sama bunyinya (sebutannya) tetapi berlainan ertinya, homofon
~ seerti kata-kata yang sama ertinya dalam sesuatu bahasa (seperti kutip dengan pungut, dll), sinonim
~ sendi nama (Lin) kata, seperti di, ke dan dari yang digunakan di depan kata nama atau frasa nama
~ sepakat (sefaham) persetujuan, muafakat
~ seru a) kata untuk menyeru (memanggil dll)
b) kata yang dikeluarkan dengan tiba-tiba (kerana kesakitan, terperanjat, dll)
~ sifat (Lin) kata yang menunjukkan (menyatakan) sifat atau keadaan seseorang atau sesuatu, adjektif
~ tambahan Id kata yang menunjukkan keadaan kata-kata selain kata nama dan kata ganti
~ terbitan kata yang terbentuk daripada kata dasar dengan penggunaan imbuhan
~ tugas (Lin) kata yang tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai makna tatabahasa dan menunjukkan hubungan tatabahasa, mis dan, kepada dan ialah
~ ulang (berulang) kata yang diulangi sebutan (penulisan) seluruhnya atau sebahagiannya (seperti langit-langit, berkali-kali)
~ berjawab, gayung bersambut prb baik dibalas dengan baik dan jahat dibalas dengan jahat
~ dahulu bertepati, ~ kemudian bercarian = ~ biarlah kota prb janji hendaklah ditepati
~ seorang dibulati, ~ bersama diperiakan prb hal seseorang boleh diputuskan dengan orang itu sendiri tetapi perkara bersama hendaklah dirundingkan
~ periuk, belanga hitam prb orang yang memburukkan orang lain sedangkan dirinya sendiri buruk juga
~ tidak dipegangnya, janji tidak ditepati prb orang yang suka mungkir janji
~ yang benar ditidakkan, rahmat Tuhan dilarikan prb tidak mahu mengakui kebenaran
elok ~ dalam muafakat, buruk ~ di luar muafakat prb kalau hendak berbuat sesuatu, eloklah dirundingkan dengan kaum keluarga supaya pekerjaan itu selamat
mengalih kain ke balik rumah, mengalih ~ ke hadapan prb memungkiri janji dengan tiba-tiba
sekata 1. sama bunyinya
2. = seia ~ sepakat, setuju, sependirian, sependapat: dlm sebarang hal, mereka kerap ~ dan saling menyetujui; manusia ini memang tidak ~ dalam serba-serbi; 3. sama (sahaja), segaya, serupa: wasiat Bendahara kepada segala anak cucunya tiada ~, pada seorang seorang lain-lain, masing-masing pada patutnya; 4. sama (pd ukurannya, gerakannya, bentuknya, dll), tidak berbeza-beza (berubah-ubah dsb) antara satu dengan yang lain (atau antara satu bahagiannya, ketikanya, dsb dengan yang lain): putaran roda itu sentiasa ~; gelendong itu dipusingkan dengan kadar laju ~; mencari luas rajah-rajah yang ~, seperti rajah selari tepat, bulatan, dll; katakan 1. memisalkan, mengandaikan: ~lah kamu tidak ada gigi, tentulah kamu tidak dapat makan dengan banyak; ~lah orang di sini bodoh, atau ~lah apa yang kau suka; 2. bp gamaknya, kiranya, boleh dianggapkan (dimisalkan): bukan dia tak tahu, dia sengaja, muka tarpallah ~; berkata mengeluarkan apa yang terfikir dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata, bertutur: maka Hanuman pun ~, Ya Tuanku maharesi ...; ada Doris ~ benar seperti apa yang telah dikatakannya kepadaku; ~ dua mengeluarkan perkataan yang berlainan daripada maksud yang sebenarnya
~ siang melihat-lihat, ~ malam mendengar-dengar prb, Mn kalau hendak membicarakan sesuatu, baiklah berhati-hati
sudah ~ satu prb tidak berubah daripada yang telah diucapkan
berkata-kata bercakap-cakap, berbicara: janganlah tuan banyak ~ dan bicara lagi; hanya diamlah ia tiada ~ lagi sambil menyudahkan kerjanya; ~ dengan lutut prb bercakap-cakap dengan orang bodoh
mengata 1. mengucapkan kata-kata
jangan kata lagi a) tidak usah disebut lagi
b) sudah diketahui umum
2. bercakap buruk tentang seseorang: ceritanya tak lain daripada ~ kawan-kawannya sahaja; barang yang dikata, itulah kota prb janji hendaklah ditepati
mengatai, mengata-ngatai 1. mengeluarkan perkataan yang kurang sedap terhadap, bercakap buruk tentang (orang dll), mencaci, mencerca: orang muda itu ~ dia; dia sendiri dikata-katai dan suaminya disindir-sindir; 2. menegur (dalam erti mengherdik dll), memarahi
~ adik memarahi adik
mengatakan 1. mengeluarkan kata-kata (bahawa), mengucapkan, menyebutkan, menuturkan: maka sekali-kali bapaku itu tiada mahu ~ aku ini tahu atau pandai atau memuji aku; 2. menceritakan, mengisahkan, memberitahukan, menyampaikan: maka semuanya orang itu ~ mimpinya kepada raja; ada suatu perkara penting yang hendak dikatakannya kepada kita; 3. bp menganggap (sbg), membuat kesimpulan (bahawa): kalau kita boleh berbuat demikian, barulah kita dikatakan mempunyai fikiran yang kritis; binatang ini boleh dikatakan besar juga; 4. mencakapkan (utk atau sbg melahirkan pandangan dll tentang sesuatu): apa hendak dikatakan, bukan kita boleh menahannya; 5. memisalkan, mengandaikan
memperkatakan 1. melahirkan (dengan kata-kata), mempercakapkan, menceritakan: terasa senang hatinya sebab ia dapat ~ apa yang tersimpan di dalam hatinya; dan sepanjang hari itu orang ~ hal itu; 2. membincangkan, membicarakan: mereka berkumpul ~ dagangan mereka pada hari itu; ~ masalah penulisan yang serius; ~ kesusasteraan rakyat; terkata 1. = terkata-kata dapat berkata-kata atau mengatakan sesuatu
tidak (tiada) ~ tidak dapat berkata-kata (utk menyatakan pendapat, perasaan, dll mengenai sesuatu), tidak berdaya mengatakan sesuatu: tiadalah ia terkata-kata lagi akan kelakuan Pak Pandir itu lalu ia berkemas barang-barangnya; maka adapun segala orang tiada percaya boleh dipecahkan kota Melaka itu pun terkatuplah mulutnya, tiadalah terkata-kata lagi; 2. = terkatakan dapat diceritakan (dinyatakan, diperikan), terperikan: maka orang mati pun tiada terkatakan lagi banyaknya; tiada ~ lagi bencinya baginda; terkata-katai Mn mengigau
perkataan 1. bunyi atau gabungan bunyi dalam sesuatu bahasa yang disebutkan atau dituliskan dsb dengan menggunakan huruf-huruf untuk menyampaikan sesuatu maksud, kata: ~ bahasa Melayu dapat dieja dengan berpandukan bunyinya; ~ syair berasal daripada bahasa Arab; 2. kumpulan kata (yang diucapkan dsb), kata(-kata): pengemis itu menolak segala ~ dan dugaan orang yang bermuka cengkung itu; dengan ~ lain dengan kata(-kata) lain
3. sl cerita, kisah, hal: jikalau dihikayatkan semuanya, jemulah orang mendengar dia, sebab itulah maka kami pendekkan ~nya.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata